Vrije Woon-Werk bouwkavels

klik hier voor  
REGELS  en  BIJLAGE BIJ DE REGELS
van het 
Gepubliceerd-Bestemmingsplan Holterweg nabij 93″ (maart 2016)

Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Artikel 1: Begrippen
In deze planregels wordt verstaan onder: 

Artikel 1.9:
beroep of bedrijf aan huis: een beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

Artikel 5: Wonen

Artikel 5.1: bestemmingsomschrijving De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, in niet gestapelde vorm, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf conform het gestelde in artikel 8.2;
 2. zorgwoningen, uitsluitend indien omgevingsvergunning is verleend zoals bedoeld in artikel 5.4.1;

Artikel 8: Algemene gebruiksregels

Artikel 8.2: beroep of bedrijf aan huis Gebruik van ruimten binnen een woning (i.c. hoofdgebouw , aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen ) ten behoeve van een beroep of bedrijf aan huis wordt overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
 2. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage I Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis zijn aangeduid als milieu-categorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
 3. het gebruik mag geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben;
 4. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning (met in begrip van de gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen), tot ten hoogste (en in totaal) 50 m2 mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 5. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden;
 6. er mag geen horeca plaatsvinden, met dien verstande dat in afwijking hiervan een Bed and Breakfast mag worden gerealiseerd mits:
 7. de toeristisch recreatieve overnachtingsmogelijkheid niet als zelfstandige wooneenheid functioneert (de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan);
 8. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning wordt gehandhaafd;
 9. het maximaal aantal bedden ten dienste van de Bed and Breakfast-voorziening niet meer dan 4 bedraagt.
 10. er mag geen seksinrichting worden opgericht;
 11. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend. 

Artikel 8.3: kleinschalige kinderopvang

Gebruik van ruimten binnen een woning (i.c. hoofdgebouw, aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen), geen bedrijfswoning zijnde, ten behoeve van kinderopvang wordt overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. het maximaal aantal kinderen dat gelijktijdig mag worden opgevangen is 6;
b. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
c. het gebruik mag geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben;

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.