Nuanceringen in Vastgesteld Bestemmingsplan; Onherroepelijk per 1 december 2016

Naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gaven aanleiding tot o.a. de volgende wijzigingen in  het Vastgesteld Bestemmingsplan (februari 2016):

 • De kavelpaspoorten uit het beeldkwaliteitsplan leggen de ontsluitingen van de woningen te nadrukkelijk vast. Het beeldkwaliteitsplan (bijlage 1) blijft opgenomen in het bestemmingsplan ter inspiratie en als richtinggevend document voor de inrichting van kavel en ontwerp van de woningen.
 • Het beeldkwaliteitsplan is niet ter vaststelling aangeboden aan de raad waardoor de Welstandsnota Gemeente Deventer d.d. 1 oktober 2014 van toepassing is op het gebied.
 • De Welstandsnota is eind 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en op 1 januari 2012 in werking getreden.
 • Voor het gebied zullen de criteria uit hoofdstuk 3.12.4 van de Welstandsnota voor  ‘solitaire bebouwing’ worden toegepast (voor een volledig overzicht van alle voorwaarden wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken uit de Welstandsnota).
 • Voor de welstandstoetsing zal relevant zijn dat de bebouwing op het plan een samenhangend beeld gaat vormen. Gezien de stedenbouwkundige opzet van de bebouwing rondom een hof is het de bedoeling dat de bebouwing in ieder geval door de kapvorm en toegepaste materialen een samenhangend beeld vormen.
  Met het oog op de gewenste samenhang in het plan zijn met name de criteria met betrekking tot het kleur- en materiaalgebruik van de gevels (baksteen als hoofdmateriaal) en daken (keramische pannen) van toepassing en relevant.
  Voor de meer gedetailleerde criteria (solitaire bebouwing) met betrekking tot de kleur van schilderwerk gelden de regels uit de welstandsnota.
  In de toelichting van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de beeldkwaliteitcriteria in het stedenbouwkundige plan. Hierbij is aangegeven dat dit vooral als richtinggevend en inspirerend is bedoeld.
  De inspiratiebeelden zijn daarbij nog steeds relevant en geven een goede impressie van de mogelijkheden.
 • Op de analoge verbeelding is de zone voor bijgebouwen ter plaatse van kavel twee, gewijzigd opgenomen. De zone voor bijgebouwen is verkleind, zodat niet pal voor de woning van een omwonende die zienswijze heeft ingediend bijgebouwen kunnen worden opgericht. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een wens om niet alleen ontsluiting op de ‘hoofdas’ richting noordelijk gelegen bedrijven toe te laten.

Klik hier voor Welstandsnota Deventer 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.